kropki
1
Wybierz termin
2
Wybierz bilet
3
Twoje dane
4
Koszyk
5
Płatność online

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY http://bilety.bajkapanakleksa.pl/

I.               Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Danych Osobowych oraz plików Cookies Pani/Pana jako Użytkownika serwisu dostępnego pod adresem internetowym: http://bilety.bajkapanakleksa.pl/ (dale jako Serwis).
 2. Administrator Danych osobowych zapewnia, że dane są przechowywanie zgodnie z obowiązującym prawem i nie są udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim.
 3. Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Planeta JuBlaMa Sp z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, wpisana także do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000752524, REGON: 381772256, NIP: 9542798743  – zwana dalej „Administratorem” lub ,,Administratorem Danych’’

 

Polityka prywatności ma m. in  na celu określenie działań, które są realizowane przez Administratora w zakresie Danych Osobowych w związku przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w tym ich  gromadzenia przy wykorzystaniu funkcjonalności  Serwisu oraz świadczeniem usług drogą elektroniczną takich jak: korzystanie z usługi formularza kontaktowego.

 

 1. Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych :

 

 1. Pani/Pan Dane osobowe jako użytkownika Serwisu są zbierane (lub będą) poprzez wykorzystanie następujących funkcjonalności:
  1. Zakup biletu poprzez stronę bilety.bajkapanakleksa.pl;
  2. Założenie konta na stronie bilety.bajkapanakleksa.pl.
 2. Dodatkowo Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np.: adres IP, oprogramowania, parametry sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, a także inne dane, które dotyczą urządzeń oraz korzystania z systemu.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana Dane Osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Serwisie i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Serwisu danych w następujących celach:
  1. kontaktowych
  2. obsługi reklamacji,
  3. realizacji marketingu bezpośredniego po wyrażeniu Pani/Pana zgody na takie działania,
  4. monitorowania aktywności w Serwisie wszystkich oraz konkretnych Użytkowników,
  5. kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników oraz działaniami marketingowymi i reklamowymi na które Pani/Pan wyraził/a oddzielną zgodę,
  6. przeprowadzanie analizy aktywności Użytkownika w Serwisie, w tym także profilowanie, czyli zautomatyzowane przetwarzanie Danych Osobowych ( bez wpływu na jego decyzję ),
  7. przeprowadzanie analiz i badań dostępnych usług w celu poprawy ich działania,
  8. rachunkowo-podatkowych,
  9. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed Pani/Pana roszczeniami,
  10. zawarcia i realizacja Umów.
 4. Administrator oświadcza, że podanie danych wskazanych w ustępie 4, powyżej, oznaczonych jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne do

 

 • Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom które Pani/Pan wskaże w swoim oświadczeniu lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w szczególności: powszechnemu operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo-śledczym, sądom.
 2. Pani/Pana Dane Osobowe mogą być również ujawnione partnerom Administratora, takim jak:
  1. podmioty, które wspomagają pod kątem technicznym i programistycznym Serwis Administratora,
  2. podmioty, które wspomagają Administratora w komunikacji z Użytkownikiem za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  3. serwisanci systemów informatycznych, kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane innym podmiotom zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. Administrator będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jego rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym świadczenia usługi Newsletter wyłącznie w wypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody. Podanie przez Panią/Pana danych jest w tym wypadku dobrowolne, niemniej do świadczenia przez administratora usługi niezbędne jest podanie przez Panią/Pana przy zakupie biletu dostępnych pod adresem http://bilety.bajkapanakleksa.pl/kontakt adresu Pani/Pana e-mail
 5. Za pomocą Newslettera dostarczane będą do Pani/Pana informacje o aktualnych ofertach, promocjach, nowościach i innych akcjach specjalnych organizowanych przez Administratora Danych.
 6. W celu rezygnacji z Newslettera należy wysłać wiadomośe-mail np. pisząc na adres e-mail:

IV.           Newsletter i inne informacje handlowe

bilety@bajkapanakleksa.pl

V.             Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną będą przetwarzane na podstawie artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO. Jednocześnie administrator danych będzie miał prawo przetwarzać Pani/Pana niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego nawiązanego pomiędzy Panią/Panem a Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO w związku z art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650.). Przetwarzanie Pani/Pana danych w celu marketingu własnych produktów i usług administratora będzie się odbywać na artykułu 6 ust. 1 lit a) i f) RODO. Przetwarzanie danych osobowych celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nadto, należy nadmienić, że przetwarzanie Pani/Pana danych w celu wysyłania Pani/Panu informacji o produktach i usługach Administratora będzie się odbywać na podstawie: artykułu 6 ust. 1 lit a) RODO. Przetwarzanie danych w celach rachunkowych i podatkowych będzie dokonywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

 

 1. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 

Pani/Pana Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych (przedawnienie roszczeń w relacjach gospodarczych wynosi przeważnie 3 lata, natomiast w wypadku umów zawartych z konsumentami, z wyłączeniem roszczeń okresowych, okres ten wynosi 6 lat.). Przetwarzanie danych w celach rachunkowych i podatkowych, co do zasady będzie się odbywać przez okres nie, krótszy niż 5 lat, przy czym szczegółowe okresy są określone w przepisach prawa np. przepisach podatkowych. Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych będą przetwarzane, aż  do czasu wniesienia przez Panią/Pana ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby realizacji takich celów, przy czym mogą zaistnieć pewne sytuację, gdy pomimo złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu Administrator będzie mógł w dalszym ciągu przetwarzać Pani/Pana dane osobowe np. Dochodzenie roszczeń.

 

 • Adres do korespondencji

Jeśli chciałaby/chciałby Pani/Pan dowiedzieć się więcej w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, zmienić złożone przez siebie któreś z oświadczeń lub skorzystać z przysługujących jej/jemu powyżej wskazanych praw, prosimy o kierowanie korespondencji pod adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bilety@bajkapanakleksa.pl. W przypadku skierowania w/w/ korespondencji Administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzieli Pani/Panu odpowiedzi w terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie nam Pani/Pan przekaże termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni, wówczas poinformujemy Panią/Pana w terminie miesiąca o takim wydłużeniu.

VIII.       Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii Danych Osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Przysługujące Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych przez administratora Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Przysługuje Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IX.           Przysługujące Pani/Panu prawa

 

 1. Przysługujące Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych przez administratora Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Przysługuje Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

 

 

Trwa komunikacja Trwa komunikacja