1
Wybierz termin
2
Wybierz bilet
3
Twoje dane
4
Koszyk
5
Płatność online

Regulamin promocji - Środa za Pół Ceny

Katowice, 5.09.2023 r.

REGULAMIN PROMOCJI

 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika Promocji, zasady nabywania biletów w obniżonej cenie w każdą środę miesiąca. Organizatorem Promocji jest Planeta JuBlaMa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy 40-246) Katowice, ul. Porcelanowa 23 o nadanym numerze NIP: 954-242-74-90, będąca właścicielem Centrum Kultury, Nauki i Zabawy „Bajka Pana Kleksa”(dalej „Organizator”).
 2. Promocja trwać będzie w dniach 6.09.23, 13.09.23, 20.09.23. 27.09.23 z zastrzeżeniem §6 pkt. 1 lub do wyczerpania puli dostępnych miejsc.
 3. Promocja dotyczy wyłącznie klientów indywidualnych.
 4. Miejscem Promocji jest siedziba Organizatora oraz Sklep Internetowy, znajdujący się pod adresem: https://bilety.bajkapanakleksa.pl/

 2 DEFINICJE

 1. Promocja – przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży biletów, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, etc.
 2. Uczestnik Promocji – klient indywidualny oznaczający pełnoletnią osobę fizyczną, będącą konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która w okresie Promocji, wskazanym w §1 pkt. 2, spełni warunki określone w § 3 Regulaminu.
 3. Siedziba Organizatora – recepcja „Bajki Pana Kleksa”, mieszcząca się pod adresem 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 23.
 4. Sklep Internetowy Bajki Pana Kleksa – miejsce sprzedaży biletów objętych Promocją, znajdujący się pod adresem: https://bilety.bajkapanakleksa.pl/

 

 3 WARUNKI PROMOCJI I UCZESTNICTWA

 1. Sprzedaż objęta Promocją odbywać się będzie w Sklepie Internetowym, znajdującym się pod adresem https://bilety.bajkapanakleksa.pl/ oraz w Siedzibie Organizatora.
 2. Uczestnik Promocji ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji.
 3. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie klienci indywidualni.
 4. Promocja dotyczy wyłącznie wydarzeń o nazwie „Swobodna Środa za Pół Ceny”, odbywających się w każdą środę miesiąca września, w okresie od 06.09.2023 r. do 27.09.2023 r. w Bajce Pana Kleksa, z wyłączeniem urodzin, oferty grupowej, kolonii i półkolonii, warsztatów i pokazów, wydarzeń specjalnych, Zagraj z Kleksem oraz voucherów/ bonów upominkowych.
 5. Ceny biletów w Sklepie Internetowym, znajdującym się pod adresem https://bilety.bajkapanakleksa.pl/ zostały podane z uwzględnieniem warunków promocyjnych, tj. ich cena została obniżona o 50% względem analogicznego wydarzenia o nazwie „Swobodny tydzień bez limitu czasu!”, które odbywa się w pozostałe dni tygodnia roboczego, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek.
 6. Wzięcie udziału w Promocji oznacza:
  1. Zgodę Uczestnika na wszystkie warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem;
  2. Potwierdzenie spełnienia warunków uprawniających do wzięcia udziału w Promocji.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, etc.
 8. Bilety objęte Promocją zakupione w ramach uczestnictwa w Promocji nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

 4 MATERIAŁY PROMOCYJNE

Informacja o Promocji zawarta w materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Promocji Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 5 REKLAMACJE

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Promocji, Uczestnik Promocji obowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia nabycia biletów lub usiłowania ich nabycia, skierować drogą e-mailową, przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Organizatora: bilety@bajkapanakleksa.pl celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.

 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo odwołać lub skrócić okres trwania Promocji bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie informacji w Internecie na stronie https://bilety.bajkapanakleksa.pl/
 2. Organizator w czasie trwania Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji w Internecie na stronie https://bilety.bajkapanakleksa.pl/
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
 4. Regulamin udostępniony jest do wglądu w Siedzibie Organizatora: 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 23.
 5. Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzania, naruszenia lub podejrzenia naruszenia Danych Osobowych należy kierować do Administratora Danych Osobowych, wysyłając e-mail na adres: bilety@bajkapanakleksa.pl
Trwa komunikacja Trwa komunikacja