1
Wybierz termin
2
Wybierz bilet
3
Twoje dane
4
Koszyk
5
Płatność online

Regulamin promocji

                                                            

REGULAMIN PROMOCJI

„NA HASŁO „ABA” SWOBODNE ZWIEDZANIE 23 GRUDNIA TANIEJ O 20%!”

 

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika Promocji, zasady nabywania biletów z rabatem w wysokości 20%, liczonym od ceny sprzedaży (dalej „Rabat”). Organizatorem Promocji jest Planeta JuBlaMa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy 40-246) Katowice, ul. Porcelanowa 23 o nadanym numerze NIP: 954-242-74-90, będąca właścicielem Centrum Kultury, Nauki i Zabawy „Bajka Pana Kleksa”(dalej „Organizator”).
 2. Promocja trwać będzie w okresie od 20.12.2022 – 23.12.2022, z zastrzeżeniem §6 pkt. 1 lub do wyczerpania puli dostępnych miejsc.
 3. Miejscem Promocji jest siedziba Organizatora oraz Sklep Internetowy, znajdujący się pod adresem: https://bilety.bajkapanakleksa.pl/

 

2 DEFINICJE

 1. Promocja – przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży biletów, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Promocja przeprowadzana jest pod hasłem „Na hasło ABA Swobodne Zwiedzanie 23 grudnia 20% taniej”. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, etc.
 2. Sklep Internetowy Bajki Pana Kleksa – miejsce sprzedaży biletów objętych Promocją, znajdujący się pod adresem: https://bilety.bajkapanakleksa.pl/
 3. Uczestnik Promocji – klient indywidualny oznaczający pełnoletnią osobę fizyczną, będącą konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która w okresie Promocji, wskazanym w §1 pkt. 2, spełni warunki określone w § 3 Regulaminu.
 4. Siedziba Organizatora – recepcja „Bajki Pana Kleksa”, mieszcząca się pod adresem 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 23.

 

3 WARUNKI PROMOCJI I UCZESTNICTWA

 1. Sprzedaż objęta Promocją odbywać się będzie w Sklepie Internetowym, znajdującym się pod adresem https://bilety.bajkapanakleksa.pl/ oraz w Siedzibie Organizatora.
 2. Uczestnik Promocji ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji.
 3. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie klienci indywidualni.
 4. Promocja dotyczy wyłącznie wydarzenia „Swobodny tydzień bez limitu czasu”, które odbędzie się w dniu 23.12.2022 r. w godzinach określonych w kalendarzu dostępnym w Sklepie Internetowym.
 5. Rabatem objęte są wszystkie rodzaje biletów na wydarzenie opisane w pkt. 4. Promocja nie dotyczy oferty grupowej i urodzinowej.
 6. Aby skorzystać z Promocji, dokonując zamówienia w Sklepie Internetowym, należy wpisać kod promocyjny „ABA” w koszyku zamówienia w polu „Podaj kod rabatowy”, a następnie zatwierdzić przez kliknięcie „Przelicz”. W przypadku zakupu biletów w Siedzibie Organizatora, kod należy podać Pracownikowi Recepcji przed dokonaniem zapłaty.
 7. Brak wpisania kodu promocyjnego w koszyku w przypadku zakupu w Sklepie Internetowym lub brak podania kodu promocyjnego w Siedzibie Organizatora oznacza, iż nabywca zaniechał prawa do skorzystania z Promocji w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania zapłaty, traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Promocji w odniesieniu do dokonanej transakcji.
 8. Wzięcie udziału w Promocji oznacza:
  1. Zgodę Uczestnika na wszystkie warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem;
  2. Potwierdzenie spełnienia warunków uprawniających do wzięcia udziału w Promocji.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, etc.
 10. Bilety objęte Promocją zakupione w ramach uczestnictwa w Promocji nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

 

4 MATERIAŁY PROMOCYJNE

Informacja o Promocji zawarta w materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Promocji Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 

5 REKLAMACJE

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Promocji, Uczestnik Promocji obowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia nabycia biletów lub usiłowania ich nabycia, skierować drogą e-mailową, przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Organizatora: bilety@bajkapanakleksa.pl celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.

 

6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo odwołać lub skrócić okres trwania Promocji bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie informacji w Internecie na stronie https://bilety.bajkapanakleksa.pl/
 2. Organizator w czasie trwania Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji w Internecie na stronie https://bilety.bajkapanakleksa.pl/
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
 4. Organizator udostępni do wglądu Regulamin Promocji na stronie internetowej: https://bilety.bajkapanakleksa.pl/
 5. Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzania, naruszenia lub podejrzenia naruszenia Danych Osobowych należy kierować do Administratora Danych Osobowych, wysyłając e-mail na adres: bilety@bajkapanakleksa.pl

 

Katowice, 20.12.2022      

 

Trwa komunikacja Trwa komunikacja